梦游天姥吟留别原文梦游太虚姥吟留住别本文掀翻译评析

2019-06-07 / 历史秀 / 0 次阅读 / 0 次评论
hǎi kè tán yíng zhōu ,yān bō wēi máng xìn nán qiú ;[1] yuè rén yǔ tiān lǎo ,yún xiá míng miè huò kě dǔ 。[2] tiān lǎo lián tiān xiàng tiān héng ,shì bá wǔ yuè yǎn chì chéng 。[3] tiān tái sì wàn bā qiān zhàng ,duì cǐ yù dǎo dōng nán qīng 。 wǒ yù yīn zhī mèng wú yuè ,yī yè fēi dù jìng hú yuè 。[4] hú yuè zhào wǒ yǐng ,sòng wǒ zhì yǎn xī 。[5] xiè gōng xiǔ chù jīn shàng zài ,lù shuǐ dàng yàng qīng yuán tí 。 jiǎo zhe xiè gōng jī ,shēn dēng qīng yún tī 。[6] bàn bì jiàn hǎi rì ,kōng zhōng wén tiān jī 。[7] qiān yán wàn hè lù bú dìng ,mí huā yǐ shí hū yǐ míng 。 xióng páo lóng yín yīn yán quán ,lì shēn lín xī jīng céng diān 。[8] yún qīng qīng xī yù yǔ ,shuǐ dàn dàn xī shēng yān 。 liè quē pī lì ,qiū luán bēng cuī 。[9] dòng tiān shí fēi ,hōng rán zhōng kāi 。[10] qīng míng hào dàng bú jiàn dǐ ,rì yuè zhào yào jīn yín tái 。[11] ní wéi yī xī fēng wéi mǎ ,yún zhī jun1 xī fēn fēn ér lái xià 。 hǔ gǔ sè xī luán huí chē ,xiān zhī rén xī liè rú má 。 hū hún jì yǐ pò dòng ,huǎng jīng qǐ ér zhǎng jiē 。 wéi jiào shí zhī zhěn xí ,shī xiàng lái zhī yān xiá 。 shì jiān háng lè yì rú cǐ ,gǔ lái wàn shì dōng liú shuǐ 。 bié jun1 qù xī hé shí hái ? qiě fàng bái lù qīng yá jiān ,xū háng jí qí fǎng míng shān 。[12] ān néng cuī méi shé yāo shì quán guì ,shǐ wǒ bú dé kāi xīn yán 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。